Regeling Gamefonds

Regeling van de Besturen van de Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en van de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties houdende voorschriften over subsidieverstrekking ten behoeve van het ontwikkelen of produceren van games (Regeling Gamefonds) per 1 januari 2015.

Het Bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties,

Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Besluiten:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

de Fondsen: de Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties;

het Bestuur: het Bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie;

het Subsidiereglement: het Subsidiereglement Creatieve Industrie.

 

Artikel 2. Doelstellingen Regeling Gamefonds

1.         Deze regeling heeft als doel het verstrekken van subsidies ten behoeve van het ontwikkelen of produceren van een game met een artistieke kwaliteit en de verwachting van een hoogwaardige en innovatieve waarde op het gebied van:

a.         de vormgeving van de game; en

b.         de mate waarin triggers zijn ingebouwd ter bevordering van het spelelement; en

c.         het uitdagende karakter van de verhaallijn.

2.         De Besturen van de Fondsen kunnen, ingevolgde de doelstelling van lid 1, volgens de bepalingen vastgesteld in deze regeling, financiële middelen beschikbaar stellen aan projecten waarbij sprake is van een interdisciplinaire samenwerking tussen vormgevers, animatoren, gameontwikkelaars, culturele instellingen of anderszins betrokken disciplines of organisaties bij de ontwikkeling of productie van een game.

 

Artikel 3. Toepasselijkheid regeling

Deze regeling wordt, behoudens waar dat anders is bepaald, uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en is een deelregeling. De nadere formele, financiële, inhoudelijke, kwalitatieve en kwantitatieve eisen en uitzonderingen zijn een aanvulling op het Subsidiereglement.

 

Artikel 4. Middelen

1.         De Besturen van de Fondsen nemen in het kader van deze regeling gezamenlijk een besluit over het beschikbare budget en de verdeling er van over de in artikel 5, eerste lid, bedoelde aanvraagrondes.

2.         Het besluit als bedoeld in het eerste lid wordt bekendgemaakt via de websites van de Fondsen.

 

Artikel 5. Aanvraagprocedure

 1. De Besturen van de Fondsen stellen minimaal drie aanvraagrondes per jaar vast die bekend worden gemaakt via de websites van de Fondsen.
 2. Een medewerker van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie functioneert als secretaris van het Gamefonds.
 3. Voor het indienen van een aanvraag stelt het Bestuur een aanvraagformulier vast dat bekend wordt gemaakt via de websites van de Fondsen.
 4. Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledig ingevulde aanvraagformulier tijdig is ontvangen door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en vergezeld gaat van de op het formulier vermelde bijlagen.
 5. De informatie in het aanvraagformulier en in de daarbij te voegen bijlagen moeten inzicht geven in:
 6. het plan voor de ontwikkeling of productie van de game;
 7. de motivering van de aanvrager;
 8. een toelichting op wat de game in artistiek opzicht bijzonder zal maken;
 9. beeldmateriaal met eerder werk van de maker(s);
  1. een sluitende begroting, waarin de gevraagde bijdrage van het Gamefonds is opgenomen en toegelicht, inclusief offertes en eventuele toezeggingen van cofinanciering;
 10. een marketingplan of communicatiestrategie.

Artikel 8 van het Subsidiereglement blijft buiten toepassing.

6.         Aanvragen kunnen uitsluitend via de digitale aanvraagomgeving worden ingediend met inachtneming van alle daartoe op de website vermelde voorwaarden.

7.         De aanvraag wordt door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de aanvrager ondertekend.

8.         Het Bestuur neemt binnen 10 weken na de uiterste inzenddatum een besluit. Indien de gestelde termijn niet wordt gehaald, wordt de aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

9.         Met de uitvoering van een voorstel kan niet eerder dan de datum waarop het Bestuur heeft besloten worden aangevangen.

 

Artikel 6. Voorwaarden voor ondersteuning

1.         Voor het verkrijgen van een subsidie moet de aanvrager zijn ingeschreven in het Handelsregister.

2.         Een subsidie kan slechts worden verleend:

a.         wanneer de aanvrager een zodanige werkwijze toepast dat redelijkerwijs mag worden verwacht dat de door de aanvrager gestelde doeleinden zullen worden bereikt;

b.         indien de aanvrager niet toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van de subsidieverplichtingen van een project waarvoor een eerdere subsidie is verleend;

c.         indien de aanvrager aannemelijk heeft gemaakt dat de voor het project beschikbare financiële middelen, met inbegrip van het subsidie, voldoende zijn om het project uit te voeren;

d.         indien het resultaat publiek wordt gemaakt;

e.         indien het project een overwegend of volledig Nederlands karakter heeft; en

f.          indien met de verstrekking van het subsidie het financieel plafond van de regeling niet wordt overschreden.

 

Artikel 7. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:35 Awb worden bij de subsidieverlening de volgende bepalingen in acht genomen.

1.         Een aanvraag wordt niet in behandeling genomen als de uitvoering van de beoogde activiteiten – blijkens de aanvraag – niet binnen 12 maanden na het besluit van het Bestuur wordt aangevangen. De looptijd van een project kan niet langer zijn dan 18 maanden.

2.         Indien een aanvrager na een geheel of gedeeltelijk afwijzend besluit van het Bestuur binnen 6 maanden na dat besluit een nieuwe aanvraag indient voor hetzelfde project, wordt deze aanvraag zonder nader onderzoek of advies afgewezen, tenzij gewijzigde omstandigheden of nieuwe feiten worden vermeld.

3.         Het Bestuur kan besluiten een aanvraag zonder nader onderzoek of advies af te wijzen wanneer over een voorafgaand project van de aanvrager niet binnen de gestelde termijn of niet naar genoegen van een van de Fondsen verantwoording is afgelegd.

4.         Subsidies worden niet verleend aan:

a.         projecten die plaatsvinden binnen het kader van studie of opleiding;

b.         projecten waarbij geen sprake is van een redelijke cofinanciering ten opzichte van de opzet van het project.

 

Artikel 8. Adviescommissie

1.         Het Bestuur kan een aanvraag ter advisering voorleggen aan een adviescommissie.

2.         De commissie beschikt minstens over voldoende deskundigheid op het gebied van e-cultuur en de vormgeving, ontwikkeling en productie van games.

3.         Er is een openbare werving voor de adviescommissieleden.

4.         Het Bestuur benoemt de leden van de commissie voor een periode van twee jaar, welke kan worden verlengd tot in totaal een periode van vier jaar.

5.         Adviescommissieleden ontvangen een vergoeding voor de advisering.

6.         Een medewerker van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties zit de vergadering van de adviescommissie voor.

 

Artikel 9. Advisering

1.         De adviescommissie wordt een oordeel gevraagd over de mate waarin een aanvraag voldoet aan het bepaalde in deze regeling.

2.         De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde van deze functie ter kennis komt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

3.         De adviescommissie geeft met name een oordeel de mate waarin het beoogde resultaat van de aanvraag bijdraagt aan de doelstellingen van deze regeling, zoals geformuleerd in artikel 2.

4.         Het Bestuur kan de adviescommissie verzoeken bij de beoordeling van aanvragen rekening te houden met door hem vastgestelde prioriteiten.

5.         Voor een geldig oordeel moeten minstens drie leden aanwezig zijn.

6.         De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

7.         Bij de formulering van het advies over het al of niet verlenen van een subsidie dient de adviescommissie zich te baseren op de door de aanvrager verstrekte gegevens.

8.         De commissie streeft naar unanimiteit. Indien de commissie geen consensus bereikt, gaat ze over tot stemmen. Elk aanwezig lid heeft één stem. Bij het staken der stemmen adviseert de commissie positief.

9.         Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van het te verlenen subsidie en van aanbevelingen of voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van het project.

 

Artikel 10. Advisering: de voorzitter

1.         De voorzitter heeft tot taak om de vergadering te leiden en er op toe te zien dat de advisering geschiedt op basis van deze regeling.

2.         De voorzitter heeft tot taak zich actief op te stellen om de gevoerde discussie te vertalen naar een adviesargumentatie.

 

Artikel 11. Advisering: de secretaris

1.         De secretaris bereidt de vergaderingen voor en ziet onder meer toe op de redelijkheid van de begrotingen van aanvragen.

2.         De secretaris en de voorzitter zijn verantwoordelijk voor een consistente behandeling van de aanvragen.

3.         De secretaris ziet toe op het vertalen van de discussie naar een adviesargumentatie die is gebaseerd op deze regeling en stelt de adviezen op schrift.

4.         De secretaris houdt het bestede budget bij en geeft op het einde van de vergadering aan of bij honorering van de alsdan uit te brengen adviezen het budget overschreden is en of er aanvullende prioriteiten moeten worden gesteld.

5.         De secretaris rapporteert per ronde de voornaamste bevindingen aan beide Fondsen.

 

Artikel 12. Belangenverstrengeling

Indien in een vergadering van de adviescommissie zaken aan de orde komen waarbij een lid van de commissie of familieleden van dit commissielid lid tot in de tweede graad, dan wel iemand waarmee dit lid een duurzame relatie heeft betrokken is en het desbetreffende lid dientengevolge een direct financieel belang bij toekenning van een subsidie zou kunnen hebben, dient dit lid direct na vaststelling van deze betrokkenheid de voorzitter en secretarissen daarvan op de hoogte te stellen. Het betrokken commissielid zal de vergadering, waarin de betreffende aanvraag behandeld wordt, niet bijwonen.

 

Artikel 13. Intrekken subsidie

Indien blijkt dat een aanvrager niet voldoet aan één van de voorschriften van deze regeling, kan het Bestuur de toekenning intrekken en het eventueel bij voorschot uitbetaalde bedrag terugvorderen.

 

Artikel 14. Bezwaar

Tegen een beslissing kan door de aanvrager bezwaar worden gemaakt overeenkomstig artikel 20 van het Subsidiereglement.

 

Artikel 15. Publieke verantwoording door de Fondsen

1.         Gehonoreerde projecten in het kader van deze regeling worden gepubliceerd op de websites van de Fondsen.

2.         De Fondsen nemen alle op grond van deze regeling ingediende projecten op in hun jaarlijkse verantwoording.

3.         Jaarlijks wordt een evaluatie naar de uitvoering van deze regeling uitgevoerd. De evaluatie bestaat in ieder geval uit een kwantitatieve analyse van de advisering. Daarnaast geldt de rapportage als bedoeld in artikel 11 lid 5 als belangrijke input.

 

Artikel 16. Slotbepaling

In gevallen waarin de wet, de statuten, het Subsidiereglement of deze regeling niet voorziet, beslissen de Besturen van de Fondsen gezamenlijk dan wel, indien het een aangelegenheid betreft van slechts administratieve aard, het Bestuur.

 

Artikel 17. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Gamefonds.